Dyrekcja szpitala

Dyrekcja szpitala

 

 


 

 


mgr Marek Karp

 

DYREKTOR UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

W BIAŁYMSTOKU

 

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym pracuje od 2002 roku. Jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2001 roku ukończył w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Białymstoku studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych „Zarządzanie w ochronie zdrowia”. Ma również dyplom studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej „Alternatywne źródła finansowania kapitału. Inżynieria finansowa”. Od 2001 roku może też zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Swoją karierę rozpoczął w Urzędzie Wojewódzkim w Łomży, gdzie przeszedł wszystkie szczeble ścieżki zawodowej: od referenta po starszego inspektora wydziału finansowego. Przez kolejne dwa lata (1997-1999) był głównym księgowym w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży. Następnie rozpoczął pracę w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych najpierw, jako dyrektor Departamentu Kontroli, a następnie dyrektor Departamentu Finansowego.  W latach 2000 – 2001 był dyrektorem w departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Przez kolejne dwa lata odpowiadał za gospodarkę finansową w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych, jako członek zarządu – zastępca dyrektora ds. finansowo-administracyjnych. W 2002 roku rozpoczął pracę w USK w Białymstoku. Wyprowadził szpital z zadłużenia (kiedy rozpoczął pracę szpital miał 23,5 mln zł długu). Podczas jego pracy przychody wzrosły z 94 mln zł do 330 mln zł.

 


 


prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski 


 ZASTĘPCA  DYREKTORA DS. LECZNICTWA


 

 

Jest absolwentem kierunku lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku, specjalistą chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Od początku swojej kariery zawodowej  pracuje jako lekarz i nauczyciel akademicki w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (dawniej Państwowy Szpital Kliniczny) w Białymstoku. W latach 1994-1996 oraz w 2001 roku pracował naukowo w Centrum Medycznym University of Michigan (USA). W latach 2003-2008 był prorektorem ds. Studenckich Akademii Medycznej w Białymstoku, a w latach 2008-2012 dziekanem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W latach  2001-2011 był konsultantem wojewódzkim w zakresie chorób wewnętrznych, a w latach  2008-2011 –  pełnomocnikiem Wojewody ds. Ochrony Zdrowia w woj. Podlaskim. W latach 2012-2016 był Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

 

 

 

 


 

 mgr Beata Kropiewnicka 


ZASTĘPCA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH 

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Beata Kropiewnicka - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Ukończyła dodatkowo studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia oraz finansów i rachunkowości przedsiębiorstw. Posiada uprawnienia nadane przez Ministra Skarbu Państwa wymagane dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Biegły sądowy z zakresu finansów i rachunkowości, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Białymstoku.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1994 firmie prywatnej zajmując się księgowością oraz organizacją pracy administracyjnej. W roku 1999 podjęła pracę w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych w Białymstoku, współuczestnicząc w organizacji rachunkowości nowopowstałej organizacji. Początkowo pracowała jako księgowa, a następnie pełniła funkcję głównego księgowego nadzorując budżet w wysokości 800 mln zł rocznie. 

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku pracuje od 2002 roku na stanowisku głównego księgowego. Jest odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości szpitala oraz kontrolę dysponowania środkami publicznymi. 

mgr Agnieszka Krynicka

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. PIELĘGNIARSTWA

 

Jest specjalistą Medycyny Społecznej, absolwentką Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Administracji i Zarządzania Zdrowiem Publicznym. Posiada uprawnienia nadane przez Ministra Skarbu Państwa wymagane od kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Uczestniczyła w szeregu kursów i szkoleń o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, prawa medycznego, systemów zarządzania jakością. Ukończyła również kurs dla Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Jakością w placówkach ochrony zdrowia, kurs audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z  normą ISO 9001, posiada uprawnienia do wdrażania, i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w jednostkach ochrony zdrowia, planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych oraz oceniania skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

W latach 1989-1998 pracowała na stanowisku pielęgniarki w Klinice Reumatologii, w latach 1998-2003 kierowała Centralną Sterylizatornią w Szpitalu Klinicznym, a od 2003r. pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa. Od 2006r. jest Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością, odpowiedzialna za wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009. Przygotowała Szpital do Certyfikacji, która została zakończona nadaniem w 2007r. Certyfikatu Jakości ISO 9001. W 2010r. Szpital pomyślnie przeszedł recertyfikację. Wprowadziła szereg procedur i standardów porządkujących odpowiedzialność i organizację pracy w USK. W latach 2000-2004 prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu pielęgniarstw klinicznych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, a od 2009r. jest koordynatorem studenckich praktyk zawodowych oraz kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.

Copyright © 2012 - 2018 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku