Dyrekcja szpitala

Dyrekcja szpitalamgr Marek Karp


DYREKTOR UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

W BIAŁYMSTOKU


W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym pracuje od 2002 roku. Jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2001 roku ukończył w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Białymstoku studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych „Zarządzanie w ochronie zdrowia”. Ma również dyplom studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej „Alternatywne źródła finansowania kapitału. Inżynieria finansowa”. Od 2001 roku może też zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Swoją karierę rozpoczął w Urzędzie Wojewódzkim w Łomży, gdzie przeszedł wszystkie szczeble ścieżki zawodowej: od referenta po starszego inspektora wydziału finansowego. Przez kolejne dwa lata (1997-1999) był głównym księgowym w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży. Następnie rozpoczął pracę w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych najpierw, jako dyrektor Departamentu Kontroli, a następnie dyrektor Departamentu Finansowego.  W latach 2000 – 2001 był dyrektorem w departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Przez kolejne dwa lata odpowiadał za gospodarkę finansową w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych, jako członek zarządu – zastępca dyrektora ds. finansowo-administracyjnych. W 2002 roku rozpoczął pracę w USK w Białymstoku. Wyprowadził szpital z zadłużenia (kiedy rozpoczął pracę szpital miał 23,5 mln zł długu). Podczas jego pracy przychody wzrosły z 94 mln zł do 330 mln zł.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski 


 ZASTĘPCA  DYREKTORA DS. LECZNICTWA
Jest absolwentem kierunku lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku, specjalistą chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Od początku swojej kariery zawodowej  pracuje jako lekarz i nauczyciel akademicki w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (dawniej Państwowy Szpital Kliniczny) w Białymstoku. W latach 1994-1996 oraz w 2001 roku pracował naukowo w Centrum Medycznym University of Michigan (USA). W latach 2003-2008 był prorektorem ds. Studenckich Akademii Medycznej w Białymstoku, a w latach 2008-2012 dziekanem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W latach  2001-2011 był konsultantem wojewódzkim w zakresie chorób wewnętrznych, a w latach  2008-2011 –  pełnomocnikiem Wojewody ds. Ochrony Zdrowia w woj. Podlaskim. W latach 2012-2016 był Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.


mgr Beata Kropiewnicka 


ZASTĘPCA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH 

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Beata Kropiewnicka - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Ukończyła dodatkowo studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia oraz finansów i rachunkowości przedsiębiorstw. Posiada uprawnienia nadane przez Ministra Skarbu Państwa wymagane dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Biegły sądowy z zakresu finansów i rachunkowości, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Białymstoku.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1994 firmie prywatnej zajmując się księgowością oraz organizacją pracy administracyjnej. W roku 1999 podjęła pracę w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych w Białymstoku, współuczestnicząc w organizacji rachunkowości nowopowstałej organizacji. Początkowo pracowała jako księgowa, a następnie pełniła funkcję głównego księgowego nadzorując budżet w wysokości 800 mln zł rocznie. 

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku pracuje od 2002 roku na stanowisku głównego księgowego. Jest odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości szpitala oraz kontrolę dysponowania środkami publicznymi. 
mgr inż. Andrzej Kozłowski 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNO-INWESTYCYJNYCH
mgr Agnieszka Krynicka

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. PIELĘGNIARSTWA


Jest specjalistą Medycyny Społecznej, absolwentką Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Administracji i Zarządzania Zdrowiem Publicznym. Posiada uprawnienia nadane przez Ministra Skarbu Państwa wymagane od kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Uczestniczyła w szeregu kursów i szkoleń o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, prawa medycznego, systemów zarządzania jakością. Ukończyła również kurs dla Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Jakością w placówkach ochrony zdrowia, kurs audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z  normą ISO 9001, posiada uprawnienia do wdrażania, i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w jednostkach ochrony zdrowia, planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych oraz oceniania skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

W latach 1989-1998 pracowała na stanowisku pielęgniarki w Klinice Reumatologii, w latach 1998-2003 kierowała Centralną Sterylizatornią w Szpitalu Klinicznym, a od 2003r. pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa. Od 2006r. jest Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością, odpowiedzialna za wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009. Przygotowała Szpital do Certyfikacji, która została zakończona nadaniem w 2007r. Certyfikatu Jakości ISO 9001. W 2010r. Szpital pomyślnie przeszedł recertyfikację. Wprowadziła szereg procedur i standardów porządkujących odpowiedzialność i organizację pracy w USK. W latach 2000-2004 prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu pielęgniarstw klinicznych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, a od 2009r. jest koordynatorem studenckich praktyk zawodowych oraz kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.

Copyright © 2012 - 2018 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku