Poprawa efektywności leczenia onkologicznego poprzez zakup aparatury diagnostycznej i operacyjnej w USK w Białymstoku

Aktualności


W dniu 02/11/2017 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt.

„Poprawa efektywności leczenia onkologicznego poprzez zakup aparatury diagnostycznej i operacyjnej w USK Białystok”

w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, 

w ramach działania: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych,

 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:  1 459 118,00 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 459 118,00 PLN

w tym:

 85% wydatków kwalifikowalnych stanowi dofinansowanie z : 1 240 250,30 PLN

         15% wydatków kwalifikowalnych stanowi dotacja celowa z MZ: 218 867,70 PLN

  

Planowany okres realizacji projektu: 02.11.2017- 30.06.2018

 

Cele projektu:

Cel bezpośredni realizacji projektu to:

Zwiększenie dostępności i poprawa jakości funkcjonowania opieki nad chorymi onkologicznie w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala w Białymstoku w zakresie diagnostyki, sprawności zabiegowej i opieki pooperacyjnej. 

 

Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:

- zapewnienie wyższych standardów opieki pacjentkom onkologicznym,

- skuteczniejsze działanie w zakresie możliwości zabiegowych szpitala, zwłaszcza w aspekcie radykalnych procedur onkologicznych,

- ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pracy,

- podniesienie bezpieczeństwa pacjentów,

- podniesienie jakości świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych,

- podniesienie jakości diagnostyki,

- poprawa jakości leczenia pooperacyjnego poprzez znaczący wzrost precyzji badań mikrobiologicznych i stosowanej w następstwie antybiotykoterapii,

- zmniejszenie ryzyka wystąpień zakażeń szpitalnych,

- objęcie chorych koordynowaną opieką zdrowotną

- skrócenie czasu hospitalizacji,

- zwiększenie możliwości zabiegowych bloku operacyjnego – wzrost ilości zabiegów radykalnych;

 

Cele ogólne realizacji przedmiotowego projektu to:

- podniesienie jakości i zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie diagnozy, leczenia i opieki pooperacyjnej chorych onkologicznie,

- zmniejszenie skutków choroby nowotworowej poprzez skrócenie czasu pobytu w szpitalu i rekonwalescencji,

- podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie,

- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury ochrony Zdrowia;

Copyright © 2012 - 2018 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku