Projekty zrealizowane

Doposażenie Centrum Urazowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

W dniu 16/03/2017 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu p.t. "Doposażenie Centrum Urazowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku" w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Copyright © 2012 - 2018 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku